Ga naar de inhoud

Openbaring hoofdstuk 2 vers 18-19

Openbaring in het kort, een overzicht
Introductie op Openbaring
Hoofdstukken Openbaring
hoofdpagina site

HSV 18 En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper: 19 Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.

NBG51 18 En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons: 19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. 

NBV21 18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger.

Een levende, warme gemeente

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· En aan de engel van de in Thyatira (gelegen) gemeente schrijf:
Na de drie kustplaatsen Efeze, Smyrna en Pergamum wordt nu de eerste landinwaarts gelegen plaats Thyatira aangesproken. Het is de middelste en de langste brief van de zeven. Voor de streek rond Thyatira, liggend in de Romeinse provincie Asia, komen wij ook de naam Mysië tegen 1. Toen Paulus voor het eerst de oversteek vanuit Asia naar Macedonië had gemaakt ontmoette hij in Filippi Lydia, die afkomstig was uit Thyatira. Zij was de eerste die geloof hechtte aan het Evangelie. Zij handelde in purper kleurstof en zoals uit Handelingen 16 blijkt, was zij niet onbemiddeld 2. Thyatira stond bekend als het centrum van textiel ververs. De rode kleurstof werd het meest gewonnen uit de wortels van de meekrapplant. De meekrapteelt is ook in Zuid-Nederland zeer winstgevend geweest. Veel meestoven, stoofdijken, herinneren er nog aan. Meekrap geeft een vurig warme rode kleur aan textielvezels variërend van oranje tot dieprood zoals wij dat kennen uit oosterse tapijten. De kleurstof werd ook uit de purperslak gewonnen, voor purperrood. Maar die was veel duurder en vooral bedoeld voor kleding van de allerrijksten. In Thyatira werd dat wellicht gebruikt en verhandeld, maar de slakken zullen daar wel niet zijn verwerkt. Want dat was een zeer vervuilend en stinkend proces. Bij de kust kon daar gemakkelijker een plaatsje voor gevonden worden. Verder waren in Thyatira veel andere gilden actief zoals die van de pottenbakkers, kleermakers, linnenbewerkers, wolhandelaren, slavenhandelaren, schoenmakers en kopersmeden. Thyatira was een bedrijvige stad en omdat het aan een keizerlijke hoofdweg 3 lag, die vanaf Pergamon diep het land inliep, konden de handelaars met hun producten alle kanten op.

oude hoofdweg in Thyatira

Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, Deze dingen zegt de Zoon van God,
Dit is de enige keer in Openbaring dat Jezus deze titel krijgt. Indirect is deze titel ontleend aan Opb 1:6 waar God de Vader van Jezus wordt genoemd 4. Daarentegen staat de uitdrukking bijna 60 keer in het NT. Keizers gebruikten ook deze titel. Augustus maakte zich bijv. bekend in een brief aan Efeze met: ‘Heerser Caesar, zoon van de god Julius…’.
ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρὸς de hebbende de ogen van Hem als een vlam van vuur
Voor deze ogen kun je je niet verbergen. Deze ogen kunnen ook in het donker kijken, die zien alles (Opb 1:14).
καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· en de voeten van Hem gelijkend op witgloeiend brons.
Onkwetsbare voeten, die gaan waar zij willen, waar vijanden voor moeten vrezen, zie ook bij Opb 1:15. In deze lichtende verschijning wekt de Zoon van God groot ontzag.

19 οἶδά σου τὰ ἔργα Ik weet van u de werken:
Vier verschillende gezichtspunten beschrijven hun werken:
καὶ τὴν ἀγάπην zowel de liefde
In liefde anderen dienen (agape), dat wordt alleen gezegd van deze gemeente. Het past bij de beschrijving van de Here Jezus in Opb 1:6, deze gemeente weet wat het is om als een koninkrijk van priesters in het leven te staan.
καὶ τὴν πίστιν en het geloof/de trouw 5,
Je kunt van hen op aan, zij laten het er zo maar niet bij zitten.
καὶ τὴν διακονίαν en het dienen
Het dienend, diaconaal verrichten van welke taak dan ook ten bate van de gemeente en mogelijk ook voor de wereld om hen heen. Boodschapper, wachter, uitdeler, verzorger, helper, gastvrij zijn enz. Lydia was een voorbeeld geweest.
καὶ τὴν ὑπομονήν σου, en de volharding van u.
Met nadruk, zij volharden in hun priesterlijk dienen, en dat niet alleen…..
καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. En de werken van u, (dat) de laatste, meer (zijn) dan de eerste.
Er is zelfs een stijgende lijn te zien, hun werken nemen nog steeds toe in omvang en kwaliteit. Onvermoeibaar en gemotiveerd, een gemeente die straalt als een licht op een berg.

Ga verder naar Opb 2:20-23
Ga terug naar Opb 2:14-17

  1. Hand 16:7 En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. 8 En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. []
  2. Hand 16:14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. 15 En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. []
  3. zie afbeelding bij Opb 2 []
  4. NBG51 Opb 1:6 en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. []
  5. wat mindere handschriften hebben dit na het dienen geplaatst []