Ga naar de inhoud

Is vaccineren: een verzoeking?

Wij weten weer wat quarantaine is. De term is oud en is afkomstig van het veertig (quarante) dagen isoleren van binnengekomen schepen in tijden van een epidemie.

Wie op veertig zoekt in https://debijbel.nl/ vindt 80 treffers, veertig jaar werd Israël op de proef gesteld op weg naar het beloofde land, veertig dagen regende het op de aarde bij de zondvloed, veertig jaar was Mozes schaapherder voordat hij geschikt was als leider, Elia trok veertig dagen en veertig nachten zonder eten door de woestijn, enz.

Verzoeking van Jezus

In deze rij past ook de verzoeking van de Here Jezus. Het gebeurde vlak na zijn doop.

Mattheüs 4: 1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.

Bij zijn doop had een stem uit de hemel gezegd wie Jezus was:

Mattheüs 3: 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

In de woestijn at Hij niet gedurende 40 dagen en nachten. Op het laatst kreeg Hij honger, uiteraard, want Hij had een gewoon menselijk lichaam. Het uitgelezen moment voor de duivel om te trachten Hem van zijn goddelijke missie af te brengen. Vandaar een verzoeking. God verzoekt niet maar staat dit toe om zijn Zoon te testen, te beproeven, het is hetzelfde grondwoord. God wil dat Hij er sterker uit komt opdat Hij zijn missie kan volbrengen.

Mattheüs 4: 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.

In het Grieks staat voor de duivel de naam diabolos: hij die alles door elkaar gooit, verwart. De duivel laat in het midden of Jezus de Zoon van God is. Maar, evenals de duivel, weten al zijn knechten, de demonen, wie Jezus is. In de Evangeliën staat steeds dat demonen bang zijn voor Jezus, zoals in

Marcus 1: 24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.

De duivel probeerde Jezus al als kind in Bethlehem uit de weg te ruimen toen Herodes alle jongetjes jonger dan 2 jaar liet doden 1. Zijn ouders wisten van de roeping van hun zoon door God. Velen hadden het hen gezegd: engelen, Zacharias, Elizabeth, Simeon, Anna, herders en magiërs uit het Oosten. Toch was er voor Jezus geen speciale bescherming en Jozef en Maria moesten met het kind vluchten naar Egypte.

Die stenen in de woestijn, glad geslepen door wind en zand, leken wel broden. Aantrekkelijk. God zou ze zeker in brood kunnen veranderen. Die vreselijke honger kon zo snel gestild worden.

Mattheüs 4: 4 Maar Jezus antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Het zijn woorden die Israël meekreeg toen het volk, na veertig jaar verblijf in de woestijn, op het punt stond het beloofde land in te trekken. Woorden om nooit te vergeten.

Deuteronomium 8: 2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. 3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HERE komt.

Corona

Wij leven ook in een bijzondere tijd, nog geen veertig jaar, wel meer dan veertig weken. Wij moeten ons van veel onthouden, met name van menselijke contacten. Wie verlangt niet weer naar de omgang met geliefden, van dichtbij, een kus, een knuffel? Nu de vaccins er zijn, zijn die dan niet de snelle oplossing om uit de misère te komen? Zij werken echt, dat is bewezen. Mogen wij die niet uit Gods hand met dankzegging aannemen?

Toch niet te snel, niet oppervlakkig daartoe besluiten. Dit gedeelte leert ons dat er meer is in dit leven dan corona met zijn beperkingen. Als corona weg is zijn er weer andere problemen. Dan nog is niet het echte leven gevonden dat alleen God kan geven. Hij moet op de eerste plaats staan in ons leven. Dat is pas echt leven. Andere goden, machten, bedreigingen, en ook eigenmachtige snelle oplossingen mogen God niet van zijn eerste plaats in ons leven beroven.

Jezus is van jongs af uit Deuteronomium onderwezen. Dien alleen God de HERE, zonder ophouden.

Deut 6: 4 Luister, Israël! De HERE, onze God, de HERE is één! 5 Daarom zult u de HERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Verzoeking van Jezus, een tweede keer

De duivel geeft niet op. De Schrift is ook hem bekend. Als Jezus leeft vanuit het Woord van God, op de HERE God in alles vertrouwt, Hij op plaats één staat, dan kan het volgende toch ook.

Mattheüs 4: 5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en zij zullen U op de handen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.

De duivel citeert uit psalm 91, deze psalm begint met een opschrift:

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

In de psalm reageert daarop een gelovige:

2 Ik zeg tegen de HERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Ja, de beloften voor wie zo op God vertrouwt zijn niet te tellen, ook in een pandemie:

3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. 4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. 5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. 8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

De duivel wil zeggen: Jezus, U vertrouwt op God, laat zien dat Hij U redt. Het volk beneden zal het zien en ook zij zullen U op handen dragen. Uw missie kan nu al slagen. Het volk maakt u Koning, U zult de eredienst in de tempel volmaakt herstellen, weg met de corruptie van de priesters. En ook de Romeinen verdrijven zal geen probleem zijn. Uw Vader, God, de HERE, zal voor U strijden.

De Here Jezus weet dat het kan, engelen zullen Hem dienen. Maar, net als later, wanneer Petrus Jezus met zijn zwaard wil ontzetten, hoort Petrus dat dat niet de weg is van Jezus. Hij is gekomen om een doorgang te bewerken door de dood heen naar het leven, niet om nu van de dood gered te worden.

Matt 26: 52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.53  Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?

De duivel krijgt antwoord op zijn voorstel.

Mattheüs 4: 7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Here, uw God, niet verzoeken.

Weer een citaat uit Deuteronomium.

Deuteronomium 6: 16 U mag de HERE, uw God, niet op de proef stellen, zoals u Hem bij Massa op de proef gesteld hebt.

Het ontevreden volk zei daar: Exodus 17: 7b “Is de HERE nu in ons midden of niet?”

Zo een vraag zal de Here Jezus nooit stellen. Hij is één met zijn Vader. Dat hoeft niet bewezen te worden door zich in gevaar te begeven. Hij is gevaren vaak bewust uit de weg gegaan zoals ook zijn vader Jozef dat destijds moest doen. Wij lezen bijvoorbeeld:

Johannes 11: 53 Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden. 54 Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar Hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met Zijn discipelen.

Corona

Bij wel of niet vaccineren kan ook de vraag gesteld worden of een gelovige die op God vertrouwt zoals in psalm 91, zich in gevaar mag begeven? De Here Jezus deed het niet, want je mag God niet verzoeken. Niet ‘dwingen’ je op een wonderlijke manier te helpen terwijl je gewoon het gevaar uit de weg kan gaan.

Toch is voor velen een argument tegen vaccinatie dat je je dan juist in gevaar zou begeven. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Niet vaccineren betekent zelfs een groter gevaar. Wij leven in een gevallen wereld en soms is er geen zwart wit keus mogelijk. Ultra orthodoxe Joden in Israël zijn het niet eens met het coronabeleid van hun regering en lappen het verbod op samenscholingen aan hun laars. Maar onder hen zijn bijna 4 maal zoveel doden te betreuren als gevolg van Covid-19.

Toch is vaccineren voor de meeste ultra orthodoxen geen probleem. In een lijvig document hebben recent dertien conservatieve rabbi’s unaniem verklaard voor vaccineren te zijn.

In dit document is o.a. het volgende te lezen (zelf ingekort en bewerkt):

Maar wat als vaccineren voor u aanvoelt als zondigen. Dat uw geweten zegt “Niet doen!” Dan moet u het ook niet doen 3. Maar besef daarbij wel dat ons geweten niet onfeilbaar is. Dat het soms onder leiding van de Heilige Geest aanpassing behoeft, soms nauwer soms ruimer. Meer daarover valt hier te lezen.

Verzoeking van Jezus, de derde keer

Mattheüs 4: 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en hij zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Jezus was als kind aanbeden door de magiërs uit het Oosten, die waren voor hem neer geknield. Zijn ouders zullen het vast verteld hebben. Bij deze verzoeking gaat het erom wie het voor het zeggen heeft over de aarde en haar toekomst. Jezus wordt aangeboden niet alleen over Israël Koning te worden, maar over heel de aarde. Het past bij een profetie uit Daniël. De duivel komt met een aantrekkelijk voorstel.

Daniël 7: 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een mensen Zoon. Hij kwam tot de Oude van dagen (Hij Die is van oudsher) en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Jezus hoeft niet na te denken over dit aanbod. Knielen en eren van een ander dan alleen God de HERE is onmogelijk. Daarmee ging het fout in de Hof van Eden waar te lang werd geluisterd naar de listige redeneringen van de duivel. Jezus geeft een direct antwoord, weer uit Deuteronomium.

Mattheüs 4: 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Here, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

Deuteronomium 5: 7 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. … 9 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen,

De duivel wordt nu satan, tegenstander, genoemd. Ook staat er dat Jezus de duivel gebiedt weg te gaan. En dan zal hij ook gaan, ook als wij hem dat in de Naam van Jezus gebieden.

Mattheüs 4: 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

De Here Jezus heeft deze slag gewonnen en nu kwamen inderdaad engelen om Hem te verzorgen en te ondersteunen. Hij was klaar om het Evangelie, dat het Koninkrijk van God nabij was gekomen, te gaan verkondigen en te laten zien.

Corona

Zorgt vaccineren voor herstel van de wereldeconomie? Is dat waar het werkelijk om gaat? Soms wordt wel de vraag gesteld: “Waarom laat God het toe dat de pandemie van het corona virus de wereld zo hard treft. Zoveel leed, zoveel doden, zoveel schade, ook economisch.”

De tegenvraag ligt voor de hand. “Waarom heeft God het toegelaten dat wij als mensheid de aarde zo hebben aangetast met onze rusteloze jacht naar meer welvaart, meer economisch gewin, zodat de rijken nog rijker worden, nog meer en nog verder reizen, nog meer vakanties, koopzondagen en dat alles ten koste van de minder bedeelden, van de dieren, van de bossen, enz. Bosbranden die nog maar nauwelijks geblust kunnen worden als gevolg van de opwarming van de aarde, steeds meer overstromingen.

De tijd nadert waarvan Jezus heeft voorzegd:

Lukas 21: 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Bijna 50 jaar terug verscheen al het rapport ‘grenzen aan de groei’, uitgebracht door de club van Rome.

Zou het kunnen dat God nu een rustpauze heeft in willen stellen ter bezinning? Een Sabbatsjaar, waarvan wij al lang zijn vergeten dat zoiets bestaat?

Mattheüs 15: 26 Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Laten wij niet denken dat als corona voorbij is wij op de oude voet door kunnen gaan. De pandemie past in een rij van vele eerdere waarschuwingen.

Laat voor ons niet gelden:

Openbaring 16: 8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

contact: kees@simpelkees.nl

  1. Mattheüs 2:16 Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. (In de eerste uitgaven van de HSV stond hier jongetjes. Dit is een onnodige afwijking van de SV en daarom geeft het HSV-bestuur de voorkeur aan kinderen. De grondtekst staat beide vertalingen toe.) 17Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: 18 Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn ((Jeremia 31:15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer. []
  2. Deut. 22: 6, Wanneer u onderweg een vogelnest tegenkomt, in welke boom dan ook of op de grond, met jongen of eieren, en de moeder zit op de jongen of op de eieren, dan mag u met de jongen niet ook de moeder meenemen. 7 U moet de moeder zeker vrijlaten, maar de jongen mag u voor uzelf meenemen, opdat het u goed zal gaan en u uw dagen zult verlengen. []
  3. Romeinen 14:23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. []